Для обеспечения полноценного использования сайта, страница использует файлы cookie. Используя нашу домашнюю страницу, Вы соглашаетесь с условиями использования cookie.

8215 отличных предложений работы от 12 источников Ищите сотрудников? Опубликовать вакансию

Marine Superintendent

 • Германия
 • 5300 - 7500 (брутто)
 • Crewplanet SIA
 • Полный рабочий день
 • Срок 14.10
 • 9 месяцев назад
Sludinājuma termiņš ir beidzies, tas atrodas arhīvā.
Join Our Team: Marine Superintendent
Location: Germany (relocation is mandatory)
Position Type: Full-time
 
Are you ready to embark on an exciting career journey as a Marine Superintendent? We are seeking a dedicated and experienced professional to join the dynamic team. The Company offers more than just a job – provides an enriching environment, growth opportunities, and a supportive culture. Join and be a part of something remarkable.

Responsibilities:

 • Act as Marine Superintendent in accordance with relevant standards for the assigned fleet.
 • Play an active role in the continuous development, implementation, and supervision of the management systems.
 • Follow up on incidents, audits, and inspection findings with ship’s command, company, and stakeholders, proposing preventive actions for adverse trends.
 • Review and support the process of shipboard risk management.
 • Conduct audits on board vessels and lead incident investigations, delivering formal investigation reports.
 • Collaborate closely with the technical superintendent and direct superior to continuously improve fleet safety and performance.
 • Prepare and distribute regular company Marine Assurance & Loss Prevention reports to the fleet and stakeholders.
 • Be a valued member of an Emergency Response Team.
 • Contribute to the strategic work of the Marine Assurance & Loss Prevention Department.
 • Provide nautical and cargo expertise to the fleet and internal/external stakeholders.

We expect from you:

 • Seagoing experience as a senior nautical officer, preferably on container vessels, bulk carriers, or MPP/HLV.
 • Prior experience in a similar shore-based position or ship management-related role (e.g., HSQE, Marine Superintendent) is an advantage.
 • Strong analytical, problem-solving, time management, project management, and decision-making skills.
 • Self-motivated with the ability to work effectively under time pressure and a willingness to travel to vessels.

We offer:

 • A Collaborative Environment: Join motivated, international team that fosters an open and friendly atmosphere where your ideas are valued.
 • Work-Life Balance: We understand the importance of family. We offer support for family matters to ensure your well-being.
 • Fitness and Wellness: Enjoy membership support for a Fitness Club to help you maintain a healthy lifestyle.
 • Work Flexibility: Embrace the opportunity to work on a mobile basis with flexible working hours and height-adjustable desks. Access modern IT equipment to enhance your productivity.
 • Continuous Learning: Unlock your potential with opportunities for further training to enhance your skills and expertise.
 • Competitive Compensation: We offer attractive remuneration in line with the market. Benefit from a subsidy for the HVV card, fresh fruit and vegetables, and a vast selection of coffee and tea specialties.

 

Pievienojies mūsu komandai: Jūras uzraugs
Atrašanās vieta: Vācija (pārcelšanās ir obligāta)

Amata veids: Pilna laika

Vai esi gatavs uzsākt aizraujošu karjeras ceļojumu kā Jūras uzraugs? Mēs meklējam mērķtiecīgu un pieredzējušu profesionāli, kas pievienotos dinamiskai komandai. Uzņēmums piedāvā vairāk nekā tikai darbu - tas piedāvā bagātinājošu vidi, izaugsmes iespējas un atbalstošu kultūru. Pievienojies un kļūsti par kaut ko īpašu.

Pienākumi:

 • Darboties kā Jūras uzraugs, ievērojot attiecīgos standartus piešķirtajai flotei.
 • Aktīvi piedalīties vadības sistēmu nepārtrauktā izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā.
 • Sekot incidents, auditu un inspekciju rezultātiem ar kuģa komandu, uzņēmumu un interesentu līdzdalību, piedāvājot profilaktiskus pasākumus nepieļaujamu tendenču novēršanai.
 • Pārskatīt un atbalstīt kuģu risku vadīšanas procesu.
 • Veikt revīzijas uz kuģiem un vadīt incidentu izmeklēšanu, sniedzot formālas izmeklēšanas ziņojumus.
 • Cieši sadarboties ar tehnisko uzraudzītāju un tiešo vadību, lai nepārtraukti uzlabotu flotes drošību un veiktspēju.
 • Sagatavot un izplatīt regulārus uzņēmuma Jūras apdrošināšanas un zaudējumu novēršanas ziņojumus flotei un interesentiem.
 • Būt vērtīgs dalībnieks Ārkārtas situāciju reaģēšanas komandā.
 • Piedalīties Jūras apdrošināšanas un zaudējumu novēršanas departamenta stratēģiskajā darbā.
 • Nodrošināt jūras un kravas ekspertīzi flotei un iekšējiem/ārējiem interesentiem.

No Jums sagaidām:

 • Jūras dienesta pieredze kā vecākais jūras amatnieks, ideāli uz konteinerkuģiem, masu kuģiem vai MPP/HLV.
 • Iepriekšēja pieredze līdzīgā sauszemes bāzes amata vai amatā saistītā ar kuģu pārvaldību (piemēram, HSQE, Jūras uzraugs) ir priekšrocība.
 • Spēcīgas analīzes, problēmu risināšanas, laika plānošanas, projektu vadīšanas un lēmumu pieņemšanas prasmes.
 • Pašmotivēts ar spēju efektīvi strādāt laika spiedienā un gatavību ceļot uz kuģiem.

Mēs piedāvājam:

 • Sadarbības vide: Pievienojies motivētai starptautiskai komandai, kas veicina atvērtu un draudzīgu atmosfēru, kur tavi uzskati ir novērtēti.
 • Darba un dzīves līdzsvars: Mēs saprotam ģimenes svarīgumu. Mēs piedāvājam atbalstu ģimenes lietās, lai nodrošinātu tavu labklājību.
 • Fitnesa un labklājības veicināšana: Izbaudi atbalstu dalībai fitnesa klubā, lai uzturētu veselīgu dzīvesveidu.
 • Darba elastība: Pieņem iespēju strādāt pārvietojamā bāzē ar elastīgām darba stundām un regulējamām darba galdiņām. Pieejams moderns IT aprīkojums, lai uzlabotu tavu produktivitāti.
 • Pastāvīgs mācību process: Atklāj savu potenciālu, piedaloties papildu apmācībās, lai uzlabotu savas prasmes un ekspertīzi.
 • Konkurētspējīga atlīdzība: Mēs piedāvājam pievilcīgu atlīdzību, kas atbilst tirgum. Iegūsti subsīdiju HVV kartes iegādei, svaigu augļu un dārzeņu, kā arī plašu izvēli kafijas un tējas īpašībās.

 

ID: 650317ec03b3d 807 3
Sludinājuma termiņš ir beidzies, tas atrodas arhīvā.