Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mājaslapas lietošanas pieredzi, mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājaslapu, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanas nosacījumiem.

Lieliskas 8505 darba iespējas no 12 avotiem Meklējat darbiniekus? Publicēt vakanci

Lietošanas noteikumi darba devējiem

VISIDARBI DATU BĀZES LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI REĢISTRĒTAJIEM DARBA DEVĒJIEM

1. DEFINĪCIJAS

1.1. Visidarbi – Alma Career Latvia SIA (vienotais reģistrācijas numurs: 40003480317, juridiskā adrese: Baznīcas iela 20/22-30, Rīga, LV-1010, Latvijas Republika).

1.2. Klients – juridiska vai fiziska persona, kas pasūta Pakalpojumus.

1.3. Puses – Visidarbi un Klients.

1.4. Avots – trešās puses interneta vietne, no kuras Visidarbi apkopo darba piedāvājumus.

1.5. Datu bāze – Visidarbi datu bāze, kas atrodas vietnē www.visidarbi.lv un satur darba piedāvājumus, darba meklēšanas paziņojumus, CV un citus ar nodarbinātību saistītus datus.

1.6. Piekļuves dati – lietotāja vārds un parole, ko Visidarbi piešķir Klientam un kas nepieciešami, lai piekļūtu Datu bāzei.

1.7. Noteikumi un nosacījumi vai Noteikumi – šie Visidarbi Datu bāzes lietošanas noteikumi un nosacījumi reģistrētajiem darba devējiem.

1.8. Sludinājumi – Klienta darba piedāvājuma sludinājums, kas tiek publicēts Datu bāzē.

1.9. Pakalpojumi – Visidarbi pakalpojumi, kas paredzēti darba devējiem, atbilstoši vietnē www.visidarbi.lv sadaļā “Darba devējiem” noteiktajam, kurus Visidarbi sniedz Klientam un par kuriem Klients maksā Visidarbi atbilstoši cenai, kas norādīta attiecīgajā sadaļā.

2. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Klientam, reģistrējoties vai ienākot savā lietotāja kontā Datu bāzē, iespējams iegādāties tiešsaistē izvēlētos Pakalpojumus. Ja Klientam nav iespējams veikt maksājumu tiešsaistē, izmantojot piedāvātos apmaksas veidus, ir iespējams saņemt rēķinu no Visidarbi pārstāvja maksājuma veikšanai ar pārskaitījumu no jebkuras bankas.

2.2. Ja Klients ir samaksājis par pasūtītajiem Pakalpojumiem vai Visidarbi ir nolēmis sniegt Klientam Pakalpojumus kredītā, Visidarbi nosūta Klientam datus, kas nepieciešami piekļuves tiesību aktivizēšanai Datu bāzē un Piekļuves datus pa e-pastu, kas nodrošina Klientam iespēju izmantot Pakalpojumus attiecīgā Pakalpojuma aprakstā minētajā periodā.

2.3. Klients ir tiesīgs piešķirt tam izsniegtos Piekļuves datus tikai atbilstoši pilnvarotām kontaktpersonām, kas tām nepieciešami, lai izmantotu pasūtītos Pakalpojumus, piemēram, Klienta darbiniekiem, ar kuru starpniecību Klients izmanto Pakalpojumus.

2.4. Klients ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka tā Piekļuves dati nav pieejami nevienai trešajai personai. Ja Klientam ir aizdomas, ka Piekļuves dati kļuvuši zināmi trešajām personām, Klientam nekavējoties par to jāziņo Visidarbi pa e-pastu. Šādā gadījumā Visidarbi anulē Klienta Piekļuves datus un izsniedz Klientam jaunus Piekļuves datus. Minētie dati tiek rakstiski nosūtīti uz e-pasta adresi, ko Klients norādījis reģistrējoties, vai paziņoti citā veidā, par ko Klients un Visidarbi vienojušies pa e-pastu.

2.5. Ja mainās Klienta kontaktpersona, Klients par to informē Visidarbi pa e-pastu 3 (trīs) darba dienu laikā, norādot datumu, no kura iepriekšējai kontaktpersonai nav pilnvaru piekļūt Datu bāzei Klienta vārdā, kā arī jaunās kontaktpersonas vārdu, norādot datumu, no kura jaunajai kontaktpersonai tiek piešķirtas pilnvaras piekļūt Datu bāzei Klienta vārdā, kā arī norādot jaunās kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Pēc paziņojuma saņemšanas no Klienta Visidarbi anulē iepriekšējos Piekļuves datus Klienta norādītajā datumā un iesniedz jaunus Piekļuves datus, nosūtot tos uz Klienta jaunās kontaktpersonas e-pasta adresi.

2.6. Klients izmanto no Datu bāzes saņemtos datus tikai savām vajadzībām, lai atrastu darbiniekus, nevis lai nodotu šo informāciju vai tās daļas jebkurām trešajām personām bez rakstiska Visidarbi apstiprinājuma. Izņēmuma gadījumā personāla atlases aģentūras ir tiesīgas nodot informāciju saviem partneriem, lai piedāvātu nodarbinātības starpniecības pakalpojumus. Personāla atlases aģentūrām jānodrošina, ka to klienti izmanto darba meklētāju datus atbilstoši Noteikumos un nosacījumos izvirzītajiem mērķiem un atbilstošā apmērā, kā arī tie piemēro līdzīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu darba meklētāju personas datus atbilstoši Noteikumiem un nosacījumiem.

2.7. Klients nav tiesīgs veikt nekādas darbības, kuru mērķis ir kopēt vai bojāt Datu bāzi daļēji vai kopumā vai traucēt tās darbību, tajā skaitā, bet ne tikai, izmantojot jebkādas datorprogrammas (lietotnes, šifrus, komandrindu pieprasījumus utt.).

2.8. Klients ir tiesīgs izmantot vienu Sludinājumu, lai publicētu tikai vienu darba piedāvājumu. Sludinājumam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jāietver precīza un uzticama informācija, kas atbilst sabiedrībā valdošajiem ētiskajiem un morālajiem standartiem. Par Sludinājuma informācijas saturu pilnā mērā atbild Klients.

2.9. Klienta pienākums ir publicēt Sludinājumu latviešu valodā saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts valodas likumu. Klients var publicēt Sludinājumu arī svešvalodā, nodrošinot, ka Sludinājums ir pieejams arī latviešu valodā.

2.10. Ja Klients darbojas kā starpnieks - Latvijas Republikā reģistrēts personāla atlases uzņēmums vai darbiekārtošanas aģentūra, tad, saskaņā ar Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtību, Klientam ir pienākums Sludinājumā norādīt Nodarbinātības valsts aģentūras izsniegtās licences numuru, licences izdošanas datumu un derīguma termiņu.

2.11. Sludinājumam jāsatur Klienta kontaktinformācija. Jebkuru trešo personu kontaktinformācijas iekļaušana Sludinājumā atļauta, iepriekš parakstot vienošanos ar Visidarbi pa e-pastu vai rakstveidā.

2.12. Klienta pienākums ir Sludinājumā nenorādīt savu e-pastu, lai kandidāti pieteikšanos Sludinājumam varētu veikt, izmantojot Visidarbi pieteikšanās anketu.

2.13. Klients pilnvaro Visidarbi uzraudzīt Sludinājumus un to saturošo informācijas publicēšanu tikai Datu bāzē. Šajā Noteikumu punktā noteiktais Visidarbi pilnvarojums neierobežo Klienta tiesības, t.i., Klientam ir tiesības patstāvīgi vai, pilnvarojot trešās personas, publicēt Sludinājumus un to saturošo informāciju citos informatīvajos avotos. Ja Sludinājumi un to saturošā publiski pieejamā informācija tiek prettiesiski pārkopēta, pārpublicēta vai kā citādi kļūst publiski pieejama citos informatīvajos avotos, kuru pārzinis nav Visidarbi vai tā sadarbības partneri, Klients pilnvaro Visidarbi nepieciešamības gadījumā veikt visas likumīgās darbības, lai novērstu prettiesisku Datu bāzes publiski pieejamo informācijas izmantošanu un publicēšanu.

2.14. Klientam ir tiesības pasūtīt papildu Pakalpojumus jebkurā laikā, tajā skaitā palielināt Sludinājumu skaitu.

2.15. Klientam, ienākot savā lietotāja kontā Datu bāzē, ir tiesības atteikties no e-pastu saņemšanas par Visidarbi un tā partneru pakalpojumiem, iespējām un jaunumiem.

2.16. Klients nodrošina, ka Datu bāzē iekļautie personas dati (pieteikumu iesniedzēju dati) tiek apstrādāti (tajā skaitā pieteikumu iesniedzēju datu pārbaude, reģistrēšana vai uzglabāšana, datu izmantošana, lai sazinātos ar pieteikumu iesniedzējiem utt.) atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem. Klients nodrošina no Datu bāzes saņemto datu konfidencialitāti, tajā skaitā personas datu konfidencialitāti, un šos datus atļauts izmantot tikai, lai sazinātos ar pieteikumu iesniedzējiem, lai pieņemtu lēmumu par pārrunu pārtraukšanu pirms līguma noslēgšanas un potenciālas pieņemšanas darbā. Klients nodrošina, ka Klienta darbinieki un partneri, kuri ir pilnvaroti apstrādāt pieteikumu iesniedzēju personas datus, ievēro minēto konfidencialitātes pienākumu.

2.17. Klients veic visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas izriet no tiesību aktiem, apstrādājot Datu bāzē ietvertos pieteikumu iesniedzēju personas datus. Ja Klients nodod pieteikumu iesniedzēju personas datus personām, kas nolīgti kā datu apstrādātāji Klienta vārdā, Klientam jānodrošina, ka šādas personas apstrādā pieteikumu iesniedzēju personas datus tikai atbilstoši nolūkiem un tādā apmērā, kādā noteikts šajos Noteikumos un nosacījumus, un veic tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kādi noteikti Noteikumos un nosacījumos.

2.18. Ja nepieciešams, Klients pilnībā sadarbojas ar Visidarbi, lai novērstu jebkurus iespējamus pārkāpumus, kas saistīti ar personas datiem, un izpildītu pienākumus pārkāpumu gadījumā atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem. Ja nepieciešams, Klients cita starpā informē uzraugošo iestādi un darba meklētājus par pārkāpumiem, kas saistīti ar darba meklētāju personas datiem.

2.19. Pēc Pakalpojumu abonēšanas perioda beigām Klientam nav atļauts turpmāk izmantot darba meklētāju datus. Klients garantē un nodrošina, ka saglabātie darba meklētāju dati un to kopijas jebkādā formātā tiek dzēsti no Klienta sistēmas un no pārējo personu sistēmām, kas rīkojas kā datu apstrādātāji Klienta vārdā.

2.20. Klients kompensē Visidarbi jebkādu kaitējumu, ko izraisījis Datu bāzē iekļauto personas datu apstrādei izvirzīto prasību pārkāpumus, tajā skaitā, bet ne tikai visas summas, ko Visidarbi bija jāmaksā datu subjektiem, trešajām personām un iestādēm kā kaitējuma kompensāciju, līgumsodu vai naudas sodu par likumpārkāpumiem vai citu iemeslu dēļ saistībā ar Klienta nespēju nodrošināt atbilstību personas datu apstrādes prasībām, kas noteiktas šajos Noteikumos un nosacījumos un tiesību aktos.

3. VISIDARBI TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Visidarbi nodrošina Klienta izvēlēto Pakalpojumu sniegšanu atbilstoši Pakalpojumu aprakstā minētajiem noteikumiem un nosacījumiem pēc samaksas saņemšanas no Klienta.

3.2. Pakalpojumu izmantošanas nolūkā Visidarbi nosūta paziņojumu uz Klienta e-pasta adresi, kas reģistrēta Datu bāzē, par piekļuves Datu bāzei aktivizāciju atbilstoši Klienta izvēlētajam Piekļuves datu saņemšanas veidam.

3.3. Visidarbi nodrošina nepārtrauktu Datu bāzes darbību un piekļuvi Datu bāzē ievadītajiem datiem 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī. Ja piekļuve Datu bāzei ir apturēta Visidarbi darbības vai bezdarbības (tajā skaitā Visidarbi darbinieku, darbuzņēmēju un/vai apakšuzņēmēju) dēļ, Visidarbi pēc Klienta pieprasījuma pagarina Pakalpojumu izmantošanas periodu proporcionāli periodam, kādā piekļuve Pakalpojumiem bija apturēta. Ja Visidarbi paredz, ka Pakalpojumu izmantošana varētu nebūt iespējama, Visidarbi par to savlaicīgi informē Klienta kontaktpersonu.

3.4. Visidarbi ir tiesības pieprasīt, lai Klients izņem Datu bāzē ievietoto Sludinājumu, ja tas satur informāciju, kas neatbilst šiem Noteikumiem vai nosacījumiem un Latvijas Republikas tiesību aktiem. Ja Klients neveic atbilstošas izmaiņas Sludinājumā 2 (divu) darba dienu laikā, Visidarbi ir tiesības dzēst Sludinājumu no Datu bāzes. Visidarbi nav atbildīgs par jebkādu Klientam radušos kaitējumu saistībā ar Sludinājuma dzēšanu. Visidarbi ir tiesības vienpusēji izdzēst jebkurus Sludinājumus, kas nav darba piedāvājumu sludinājumi un jebkurus darba piedāvājumu sludinājumus, kas neatbilst piemērojamiem tiesību aktiem un morāles principiem vai kas nepārprotami saistīti ar darbībām, kas izraisa cilvēktiesību pārkāpumus (cilvēku tirdzniecība, verdzība utt.).

3.5. Visidarbi nav atbildīgs par darba piedāvājumiem, kuri tiek apkopoti no Avotiem. Visidarbi nav iespējams ietekmēt un pārvaldīt šādu darba piedāvājumu saturu, jo Visidarbi nav Avotu pārzinis. Darba piedāvājumi, kuri tiek apkopoti no Avotiem, Datu bāzē atspoguļojas automātiski, un Visidarbi nepārbauda šos darba piedāvājumus. Visidarbi neuzņemas nekādu atbildību un atsakās no jebkādas atbildības par darba piedāvājuma, kas apkopots no Avota, saturu, precizitāti, pilnīgumu, likumību, uzticamību un pieejamību. Visidarbi ir tiesības dzēst darba piedāvājumu no Datu bāzes, kurš ir apkopots no Avota, ja tajā ir norādīta kļūdaina, Visidarbi lietošanas noteikumiem neatbilstoša vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem neatbilstoša informācija.

3.6. Visidarbi ir tiesības mainīt Datu bāzes procedūru un izvēlnes struktūru, par to iepriekš nepaziņojot Klientam.

3.7. Visas tiesības uz Datu bāzi pieder Visidarbi. Klients ir tiesīgs izmantot Datu bāzē ietvertos datus tikai, lai izmantotu Pakalpojumus atbilstoši Klienta pasūtīto Pakalpojumu aprakstā minētajam tvērumam. Izmantojot Datu bāzi jebkādā veidā (tajā skaitā, lai izmantotu Pakalpojumus), Klientam netiek piešķirtas autortiesības uz programmatūru, kas nepieciešama Datu bāzes darbībai.

3.8. Visidarbi ir tiesīgs vienpusēji grozīt šos Noteikumus un nosacījumus, paziņojot par grozījumiem un publicējot jaunos Noteikumus un nosacījumus vietnē www.visidarbi.lv vismaz 5 (piecas) dienas pirms grozījumu spēkā stāšanās. Grozījumi netiek piemēroti ar atpakaļejošu spēku attiecībā uz Klienta pasūtītajiem Pakalpojumiem pirms to spēkā stāšanās, izņemot gadījumos, kad tas izriet no nacionālajiem tiesību aktiem vai Eiropas Savienības datu aizsardzības tiesību aktiem.

4. PUŠU ATBILDĪBA

4.1. Visidarbi ir tiesības vienpusēji pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu bez iepriekšēja paziņojuma un, neatmaksājot Klientam samaksāto maksu par Pakalpojumiem, ja Klients ir pārkāpis šos Noteikumus un nosacījumus un nav novērsis pārkāpumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas no Visidarbi pa e-pastu.

4.2. Klients ir tiesīgs atteikties no Pakalpojumu turpmākas izmantošanas jebkurā laikā neatkarīgi no iemesla, par to paziņojot Visidarbi pa e-pastu. Šādā gadījumā Klients nav tiesīgs pieprasīt maksas par Pakalpojumiem atmaksu.

4.3. Klients ir atbildīgs par Visidarbi radīto kaitējumu, kas radies šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpuma dēļ.

4.4. Visidarbi nav atbildīgs par Datu bāzē ievadīto datu precizitāti vai saturu, vai jebkuru kaitējumu, kas Klientam radies Datu bāzē iekļauto datu lietošanas rezultātā. Klients noslēdz pārrunas ar darba meklētājiem un noslēdz darba līgumus ar tiem neatkarīgi, bez Visidarbi starpniecības.

5. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

5.1. Pēc Pakalpojumu izmantošanas perioda beigām Klients nevarēs izmantot attiecīgos Pakalpojumus, taču saglabās piekļuvi datiem, ko Klients ievadījis Datu bāzē (Sludinājumi).

5.2. Ja Noteikumi un nosacījumi nosaka, ka paziņojums Visidarbi jānosūta pa e-pastu, Klients nosūta šādus paziņojumus uz Visidarbi ieceltā klientu menedžera e-pasta adresi un e-pasta kopiju uz [email protected].  

5.3. Puses cenšas atrisināt visus strīdus, kas rodas to pienākumu izpildes laikā, pārrunu ceļā. Ja vienošanos nav iespējams panākt, strīds tiek risināts Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 

Rīgā, 2024.gada 3.janvārī