Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mājaslapas lietošanas pieredzi, mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājaslapu, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanas nosacījumiem.

Lieliskas 8642 darba iespējas no 12 avotiem Meklējat darbiniekus? Publicēt vakanci

Lietošanas noteikumi darba meklētājiem

PIRMĀ DAĻA: VISIDARBI DATU BĀZES LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI REĢISTRĒTIEM DARBA MEKLĒTĀJIEM

1. DEFINĪCIJAS

1.1. Visidarbi – Alma Career Latvia SIA (vienotais reģistrācijas numurs: 40003480317, juridiskā adrese: Baznīcas iela 20/22-30, Rīga, LV-1010, Latvijas Republika).

1.2. Datu bāze – Visidarbi datu bāze, kas atrodas vietnē www.visidarbi.lv un satur darba piedāvājumus, darba meklēšanas paziņojumus, CV un citus ar nodarbinātību saistītus datus.

1.3. Lietotājs – fiziska persona, kura ir piekritusi šiem Noteikumiem un nosacījumiem, ir reģistrējusies Datu bāzē un izveidojusi lietotāja kontu.

1.4. Lietotāja dati – jebkuri un visi ar Lietotāju saistīti dati, ko Lietotājs ievadījis Datu bāzē, tajā skaitā tie, kas ievadīti reģistrācijas formā, kā arī dati, kas pievienoti Datu bāzei datnes formā (CV un citi ar pieteikumu saistīti dokumenti) un citi Visidarbi apstrādātie dati saistībā ar Lietotāju. Lietotāja dati ietver personas datus atbilstoši Personas datu aizsardzības likumam un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai Nr. 2016/679.

1.5. Noteikumi un nosacījumi vai Noteikumi – šie Visidarbi Datu bāzes lietošanas noteikumi un nosacījumi reģistrētajiem darba meklētājiem.

1.6. Datu saņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kura izmanto Datu bāzi, lai meklētu un atlasītu darbiniekus sev vai saviem klientiem vai lai izmantotu citus Visidarbi Portālā piedāvātos pakalpojumus darba devējiem un kuriem Visidarbi nodod vai padara pieejamus Lietotāja datus atbilstoši Noteikumiem un nosacījumiem.

1.7. Puses – Visidarbi un Lietotājs.

1.8. Avots – trešās puses interneta vietne, no kuras Visidarbi apkopo darba piedāvājumus.

1.9. Pakalpojumi – visi Visidarbi pakalpojumi, kas paredzēti darba meklētājiem atbilstoši vietnē www.visidarbi.lv noteiktajam. Nodarbinātības starpniecības pakalpojumi (tajā skaitā iespēja pievienot Lietotāja pieteikuma dokumentus Datu bāzei, meklēt un saņemt atbilstošus darba piedāvājumus pa e-pastu, piedalīties konkursos utt.) Lietotājam pieejami bez maksas. Lietotājs maksā Visidarbi par papildu pakalpojumiem (konsultēšana, testēšana, reklamēšana utt.) tādā apmērā un atbilstoši noteikumiem un nosacījumiem, kas izklāstīti attiecīgā Pakalpojuma aprakstā.

1.10. Piekļuves dati – Lietotāja izvēlēts lietotāja vārds un parole, reģistrējoties kā Lietotājam, vai lietotāja vārds un parole, ko Lietotājs vēlāk nomainījis Datu bāzē.

1.11. Portāls – vide, kas izveidota pakalpojumu sniegšanai saistībā ar starpniecības pakalpojumiem darba meklētājiem un darba devējiem, ko administrē Visidarbi, www.visidarbi.lv.  

2. LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Pēc reģistrācijas formas aizpildīšanas un šo Noteikumu un nosacījumu apstiprināšanas Lietotājam tiek piešķirta piekļuve Datu bāzei, lai tas varētu izmantot Pakalpojumus, izmantojot Piekļuves datus.

2.2. Lietotājs nodrošina Piekļuves datu konfidencialitāti un neatklāj tos nevienam. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par Piekļuves datu izmantošanu.

2.3. Ja Lietotājs ir aizmirsis Piekļuves datus vai tam ir aizdomas, ka Piekļuves dati ir kļuvuši pieejami trešajām personām, Lietotājam nekavējoties jānomaina Piekļuves dati savā lietotāja kontā Datu bāzē vai par to jāpaziņo Visidarbi pa e-pastu vai tālruni, un Visidarbi nomainīs Piekļuves datus Lietotāja vārdā.

2.4. Lietotājs ievada tikai pareizus un precīzus Lietotāja datus Datu bāzē, kas nesatur nepareizu vai kļūdainu informāciju par Lietotāju. Lietotājs ir atbildīgs par kaitējumu, kas radies Visidarbi un jebkurām trešajām personām, ja to iesniegtie Lietotāja dati ir nepareizi, neprecīzi vai nepilnīgi.

2.5. Visas tiesības uz Datu bāzi pieder Visidarbi. Izmantojot Datu bāzi un Pakalpojumus, Lietotājs neiegūst nekādas tiesības uz Datu bāzi vai tās daļām. Lietotājs var izmantot Datu bāzē iekļautos datus, lai labu nodomu vadīts sazinātos ar darba devējiem, izmantojot darba piedāvājumos norādīto kontaktinformāciju, lai pieteiktos darbā. Lietotājs nav tiesīgs izveidot nekādus Datu bāzes izrakstus vai kopijas vai izmantot to jebkādiem citiem nolūkiem, tajā skaitā, bet ne tikai, izmantojot jebkādas datorprogrammas (lietotnes, šifrus, komandrindu pieprasījumus utt.). Tāpat Lietotājs nav tiesīgs radīt kaitējumu Datu bāzei vai pārtraukt tās darbību. Izmantojot Datu bāzi jebkādā veidā (tajā skaitā, lai izmantotu Pakalpojumus), Lietotājam netiek piešķirtas autortiesības uz programmatūru, kas nepieciešama Datu bāzes darbībai.

2.6. Lietotājs, lai pieteiktos darba piedāvājumam, kas publicēts Portālā no Datu saņēmēja, aizpilda Portāla pieteikuma anketu, papildus pēc izvēles pievienojot arī pieteikuma dokumentus. Lietotājs, piesakoties darba piedāvājumam, kas publicēts Portālā no Datu saņēmēja, piekrīt nodot savus personas datus apstrādei Datu saņēmējam ar mērķi piedalīties konkursā, lai iegūtu darbu. Lietotāja pievienotie pieteikuma dokumenti Datu bāzē ir pieejami apstrādei tikai tam Datu saņēmējam, uz kura izsludināto darba piedāvājumu Lietotājs pats pēc brīvas gribas pieteicies, izmantojot Portāla pieteikuma sistēmu. Lietotājam ir tiesības atsaukt savu pieteikumu darba piedāvājumam, ja tas nosūtīts Datu saņēmēja darba piedāvājumam, izmantojot Portāla pieteikuma sistēmu.

2.7. Lietotājs, lai pieteiktos darba piedāvājumam, kas apkopots no Avota, izmanto attiecīgā Avota piedāvātās iespējas, kas nav Visidarbi pārziņā un kontrolē.

2.8. Lietotājam, ienākot savā Lietotāja kontā, ir tiesības pārvaldīt e-pasta paziņojumus par vēlamajiem darba piedāvājumiem, papildinot un labojot to atbilstības kritērijus vai atsakoties no turpmākas saņemšanas.

2.9. Lietotājam, ienākot savā Lietotāja kontā, ir tiesības atteikties no e-pastu saņemšanas par Visidarbi un tā partneru pakalpojumiem, iespējām un jaunumiem.

2.10. Lietotājam ir tiesības papildināt, labot un aizvietot Lietotāja datus, tai skaitā pieteikuma dokumentus, ko tas ievadījis Datu bāzē. Lai dzēstu Lietotāja kontu, Lietotājam jānosūta atbilstošs pieteikums uz [email protected]. Visidarbi dzēš Lietotāja kontu vēlākais 7 (septiņu) dienu laikā pēc attiecīgā pieteikuma saņemšanas no Lietotāja.

2.11. Papildus 2.10. punktā noteiktajam Lietotājam ir tiesības:
2.11.1. pieprasīt Visidarbi sniegt informāciju par to, kādus Lietotāja datus Visidarbi apstrādā attiecībā uz Lietotāju;
2.11.2. pieprasīt papildināt, labot vai aizvietot Lietotāja datus, ja Lietotājs nespēja īstenot šīs tiesības 2.10. punktā minētajā veidā;
2.11.3. pieprasīt Lietotāja datu dzēšanu un turpmākas apstrādes pārtraukšanu;
2.11.4. pieprasīt ierobežot Lietotāja datu apstrādi;
2.11.5. iesniegt pretenzijas pret Lietotāja datu apstrādi;
2.11.6. iesniegt sūdzības attiecīgajai uzraudzības iestādei saistībā ar Lietotāja datu apstrādi;
2.11.7. īstenot tiesības saistībā ar Lietotāja datu pārnesamību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2016/679 20. pantam.

3. VISIDARBI TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Piekrītot Lietošanas noteikumiem, Lietotājs piekrīt, ka Visidarbi izmanto sīkdatnes vietnē www.visidarbi.lv, lai personalizētu Pakalpojumu un sniegtu labākus Pakalpojumus Lietotājam.

3.2. Visidarbi nodrošina Lietotājam Pakalpojumu izmantošanu atbilstoši šo Noteikumu un nosacījumu un Portāla prasībām no Lietotāja reģistrācijas brīža Portālā.

3.3. Lietotāja datu apstrāde tiek veikta atbilstoši Noteikumiem un nosacījumiem, kas kalpo kā vienošanās, kas noslēgta starp Lietotāju un Visidarbi, lai nodrošinātu atbilstību Noteikumiem un nosacījumiem un atbilstoši to tvērumam. Atsevišķu Lietotāja datu apstrāde atkarībā no sniegtā Pakalpojuma tiek veikta, lai nodrošinātu Visidarbi pienākumu izpildi, kas izriet no tiesību aktiem, piemēram, atbilstoši Grāmatvedības likuma tvērumam. Visidarbi darbojas kā pārzinis attiecībā uz darba meklētāju Lietotāja datu apstrādi. Lai sazinātos saistībā ar šiem jautājumiem, lūdzu, rakstiet e-pastu Visidarbi: [email protected].

3.4. Visidarbi vēlētos uzsvērt, ka Lietotāja datu iesniegšana ir pienākums, kas izriet no Noteikumiem un nosacījumiem, un to nesniegšanas vai pieprasījuma, lai to apstrāde tiktu pārtraukta vai ierobežota, gadījumā Visidarbi nespēs Lietotājam sniegt Pakalpojumus atbilstoši Noteikumiem un nosacījumiem. Ja Lietotājs iesniedz attiecīgu pieprasījumu saistībā ar Lietotāja datu apstrādi, Visidarbi ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu Lietotājam un dzēst Lietotāja kontu līdz ar visiem ar to saistītiem datiem. Šādā gadījumā Lietotājs var pieprasīt, ka tā Lietotāja konts un jebkuri un visi ar to saistītie dati tiek dzēsti.

3.5. Lai nodrošinātu Pakalpojumus Lietotājam, un, ja nepieciešams, lai izpildītu Visidarbi pienākumus atbilstoši tiesību aktos noteiktajam vai lai aizsargātu Visidarbi leģitīmās intereses, Visidarbi apstrādā (tajā skaitā apkopo, uzglabā, organizē, strukturē, sasaista, izmanto, dzēš, padara pieejamus Datu saņēmējiem utt.) Lietotāja iesniegtos Lietotāja datus, reģistrējoties Portālā, un tos datus, ko Lietotājs ievadījis Datu bāzē.

3.6. Visidarbi nenodod Lietotāja datus jebkurām trešajām personām, izņemot šādos gadījumos:
3.6.1. Datu saņēmējiem, lai izpildītu ar tiem noslēgtos līgumus vai lai nodrošinātu to izpildi;
3.6.2. trešajām personām – pakalpojumu sniedzējiem, ko Visidarbi izmanto, lai sniegtu Pakalpojumus Lietotājam, un, lai nodrošinātu Pakalpojumu sniegšanu.

3.7. 3.6. punktā minētās personas ir pilnvaroti Lietotāja datu apstrādātāji. Pilnvaroto apstrādātāju saraksts, kas minēti 3.6.1. un 3.6.2. punktā, pieejams vietnē: https://www.visidarbi.lv/uznemumi.

3.8. Ja Visidarbi ir pamats domāt, ka Lietotāja dati, kas ievadīti Datu bāzē, ir nepareizi, kļūdaini vai neatbilst vispārpieņemtajiem morāles standartiem, Visidarbi ir tiesīgs dzēst Datu bāzē ievadītos datus.

3.9. Visidarbi nav pilnvarots Datu saņēmēju pārstāvis vai aģents, tāpēc Visidarbi nav atbildīgs par jebkādu kaitējumu, kas Lietotājam varētu rasties, meklējot darbu vai piedaloties konkursos Portālā. Lietotājs uzsāk pārrunas pirms līguma noslēgšanas un noslēdz darba līgumu ar Datu saņēmēju neatkarīgi, bez Visidarbi starpniecības, un Visidarbi nav atbildīgs par jebkādiem Datu saņēmēja Lietotājam sniegtajiem solījumiem vai to neatbilstību darba līguma noteikumiem un nosacījumiem.

3.10. Visidarbi nav atbildīgs par Portālā publicēto Datu saņēmēju darba piedāvājumu informācijas saturu, tā atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, jo par to pilnā mērā atbild Datu saņēmējs. Visidarbi ir tiesības labot vai dzēst Portālā publicētā Datu saņēmēja darba piedāvājumu, ja tajā ir norādīta kļūdaina, Visidarbi lietošanas noteikumiem neatbilstoša vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem neatbilstoša informācija.

3.11. Visidarbi nav atbildīgs par darba piedāvājumiem, kuri tiek apkopoti no Avotiem. Visidarbi nav iespējams ietekmēt un pārvaldīt šādu darba piedāvājumu saturu, jo Visidarbi nav Avotu pārzinis. Darba piedāvājumi, kuri tiek apkopoti no Avotiem, Portālā atspoguļojas automātiski, un Visidarbi nepārbauda šos darba piedāvājumus. Visidarbi neuzņemas nekādu atbildību un atsakās no jebkādas atbildības par darba piedāvājuma, kas apkopots no Avota, saturu, precizitāti, pilnīgumu, likumību, uzticamību un pieejamību. Visidarbi ir tiesības dzēst darba piedāvājumu no Datu bāzes, kurš ir apkopots no Avota, ja tajā ir norādīta kļūdaina, Visidarbi lietošanas noteikumiem neatbilstoša vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem neatbilstoša informācija.

3.12. Visidarbi negarantē, ka Lietotājs atradīs darbu, izmantojot Portālu, un nesazinās ar personām, kam nepieciešami darbinieki, šī iemesla dēļ.

3.13. Visidarbi nav atbildīgs par jebkādu prettiesisku vai neatļautu Lietotāja datu izmantošanu, kas padarīti pieejami Datu saņēmējiem, vai šādu datu konfidencialitāti, ja Datu saņēmējam jānodrošina konfidencialitāte.

3.14. Ja Lietotājs ir sniedzis atbilstošu piekrišanu, reģistrējoties Portālā, Visidarbi ir tiesīgs paziņot Lietotājam par Visidarbi un tā partneru pakalpojumiem, iespējām un jaunumiem pa e-pastu, kas ievadīta, reģistrējoties Portālā.

3.15. Visidarbi ir tiesīgs paziņot Lietotājam pa e-pastu par jauniem darba piedāvājumiem, kas atbilst Lietotāja norādītajiem kritērijiem par vēlamo vakanci.

3.16. Visidarbi ir tiesīgs nodot Datu bāzi, tajā skaitā tajā iekļautos Lietotāja datus serverim, kas atrodas citā valstī. Šādā gadījumā Visidarbi saglabā datu pārziņa statusu.

3.17. Visidarbi saglabā Lietotāja datus visa Pakalpojumu sniegšanas procesa laikā līdz Lietotāja konta dzēšanai atbilstoši 2.10. punktam. Visidarbi glabā Lietotāja datus, kas īpaši saistīti ar Lietotāja kandidēšanu uz amatu, izmantojot Pakalpojumu, vienu gadu.

3.18. Papildus 3.17. punktā noteiktajam Visidarbi ir tiesīgs glabāt Lietotāja datus noteiktu laiku pēc lietotāja konta slēgšanas, ja tas pamatots ar tiesībām, kas izriet no Visidarbi Noteikumiem un nosacījumiem, likumiem vai citiem tieši piemērojamiem tiesību aktiem potenciālo prasību iesniegšanai paredzētā perioda laikā.

3.19. Visidarbi ir tiesīgs mainīt Datu bāzes procedūru un izvēlnes struktūru, par to iepriekš nepaziņojot Lietotājam.

3.20. Visidarbi ir tiesīgs vienpusēji grozīt šos Noteikumus un nosacījumus, paziņojot par grozījumiem un publicējot jaunos Noteikumus un nosacījumus vietnē www.visidarbi.lv vismaz 5 (piecas) dienas pirms grozījumu spēkā stāšanās. Grozījumi netiks piemēroti ar atpakaļejošu spēku attiecībā uz Lietotāja pasūtītajiem Pakalpojumiem pirms to spēkā stāšanās.

4. PUŠU ATBILDĪBA

4.1. Visidarbi ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu bez iepriekšēja paziņojuma un, neatmaksājot Lietotājam samaksāto maksu par Pakalpojumiem, ja Lietotājs ir pārkāpis šos Noteikumus un nosacījumus un nav novērsis pārkāpumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas no Visidarbi pa e-pastu.

4.2. Lietotājs ir tiesīgs atteikties no Pakalpojumu turpmākas izmantošanas jebkurā laikā neatkarīgi no iemesla, par to paziņojot Visidarbi pa e-pastu. Šādā gadījumā Lietotājs nav tiesīgs pieprasīt maksas par Pakalpojumiem atmaksu.

4.3. Lietotājs ir atbildīgs par Visidarbi radīto kaitējumu, kas radies šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpuma dēļ.

4.4. Visidarbi nav atbildīgs par Datu bāzē ievadīto datu precizitāti vai saturu, vai jebkuru kaitējumu, kas Lietotājam radies Datu bāzē iekļauto datu lietošanas rezultātā.

5. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

5.1. Ja Noteikumi un nosacījumi nosaka, ka Visidarbi jāiesniedz paziņojums pa e-pastu, Lietotājs nosūta šādu paziņojumu uz [email protected].

5.2. Ja Noteikumi un nosacījumi nosaka, ka Visidarbi jāpaziņo pa tālruni, Lietotājs nodod šādus paziņojumus pa tālruni (+371) 67336111.

5.3. Puses cenšas atrisināt visus strīdus, kas rodas to pienākumu izpildes laikā, pārrunu ceļā. Ja vienošanos nav iespējams panākt, strīds tiek risināts Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 

OTRĀ DAĻA: VISIDARBI DATU BĀZES LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI NEREĢISTRĒTAJIEM DARBA MEKLĒTĀJIEM

Šī noteikumu daļa (turpmāk tekstā – “Noteikumi”) veido atsevišķu un neatkarīgu noteikumu daļu, kas attiecas uz nereģistrētiem darba meklētājiem, kas izmanto Alma Career Latvia SIA (vienotais reģistrācijas numurs: 40003480317, juridiskā adrese: Baznīcas iela 20/22-30, Rīga, LV-1010, Latvijas Republika) (turpmāk tekstā - "Visidarbi") pārvaldīto interneta vietni www.visidarbi.lv (turpmāk tekstā - "Portāls") un tajā piedāvātos pakalpojumus.

Ja Jūs izmantojat Portālu, lai pieteiktos kādam no piedāvātajiem darba piedāvājumiem, parakstītos uz e-pasta paziņojumiem par vēlamajiem darba piedāvājumiem, un Jums Portālā nav sava reģistrēta lietotāja konta vai Jūs nevēlaties autentificēt sevi Portālā (turpmāk tekstā - "Klients" un/vai "Jūs","Jūsu" utt.), tad šie Noteikumi attiecas uz Jums.

Šie Noteikumi ir informatīvi un zemāk esošajā Nodaļā ietver informāciju par Jūsu personas datu apstrādi.

Visidarbi neuzņemas nekādu atbildību par informācijas precizitāti, kas ievadīta Jūsu pieteikuma anketā, un negarantē Portāla darbību bez kļūmēm. Ja Portāla darbībā ir kādas kļūmes un neesat pārliecināts, vai Jūsu pieteikums un citi dati/dokumenti sasnieguši attiecīgo darba devēju, informējiet Visidarbi, rakstot uz adresi: [email protected].

1. PERSONAS DATU APSTRĀDE

1.1. Pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Visidarbi nosūta attiecīgajam darba devējam šādus personas datus, kurus esat nolēmis nosūtīt darba devējam, aizpildot Portāla pieteikuma anketu: e-pasta adrese, vārds un uzvārds, tālruņa numurs, pieteikumā iekļautie dati, dati, kas iekļauti Jūsu pievienotajā dokumentā.

1.2. Šajos Noteikumos Visidarbi tiek saukts kā apstrādātājs attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi. Attiecīgais darba devējs, kuram Jūs piekrītat pārsūtīt savus personas datus, ir datu pārzinis attiecībā uz Jūsu personas datiem. Darba devējs apstrādā Jūsu personas datus tādā veidā un nolūkos, par kuriem tas ir informējis Jūs atsevišķi.

1.3. Jūsu nosūtītie personas dati ir pieejami attiecīgajam darba devējam, Visidarbi darbiniekiem un atbilstošā gadījumā Visidarbi pakalpojumu sniedzējiem, kuri darbojas kā Visidarbi apstrādātāji.

1.4. Visidarbi saglabā Jūsu pieteikuma datus Portālā vienu gadu no attiecīgā pieteikuma. Iepriekšminētais saglabāšanas termiņš izriet no noilguma perioda, kad var tikt iesniegti prasījumi par noteiktiem zaudējumiem attiecībā uz Jūsu pieteikumiem.

1.5. Ja Jūs neiesniedzat 1.1. punktā minētos personas datus, Jums nav iespējams pieteikties uz attiecīgo darbu un Jums ir: (i) jāsazinās ar darba devēju, lai varētu pieteikties darbam savādāk; vai (ii) jāreģistrējas Portālā kā lietotājam, lai pieteiktos attiecīgajam darbam.

1.6. Jums ir šādas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi:
1.6.1. pieprasīt pieeju pie saviem personas datiem;
1.6.2. pieprasīt papildināt, labot vai aizstāt datus;
1.6.3. pieprasīt, lai dati tiktu dzēsti un tālāka apstrāde izbeigta;
1.6.4. pieprasīt, lai datu apstrāde tiek ierobežota;
1.6.5. iesniegt sūdzības attiecīgajai uzraudzības iestādei par datu apstrādi;
1.6.6. atsaukt savu piekrišanu;
1.6.7. izmantot savas tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 20. pantu.

 

Rīgā, 2024.gada 3.janvārī